Tijela Turističke zajednice

Tijela Turističke zajednice općine Viškovo su: skupština, turističko vijeće, nadzorni odbor i predsjednik turističke zajednice.
 
PREDSJEDNIK
 
Predsjednik turističke zajednice predstavlja turističku zajednicu, a dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Viškovo obnaša općinska načelnica gđa. Sanja Udović.
Predsjednik turističke zajednice je i predsjednik skupštine i predsjednik turističkog vijeća.
 
Zadaće predsjednika turističke zajednice:
 1. predstavlja Zajednicu,
 2. saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
 3. saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
 4. organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
 5. brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
 6. pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima  sa zajedničkim interesom.
 7. brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,
 8. potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,
 9. obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.
 
 
SKUPŠTINA
 
Skupština Turističke zajednice općine Viškovo je najviše tijelo upravljanja u Zajednici, a čine ju članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice. Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.
Skupština turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.
 
Zadaće Skupštine turističke zajednice su:
 
1.donosi statut turističke zajednice,
2.donosi poslovnik o radu skupštine,
3.odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća i nadzornog odbora, koje prema odredbama ovoga Zakona bira skupština,
4.donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan turističke zajednice i podružnica,
5.donosi godišnje financijsko izvješće turističke zajednice i podružnica,
6.donosi odluku o osnivanju i ustroju turističkog ureda,
7.donosi odluku o izvješćima koja podnose turističko vijeće i nadzorni odbor,
8.donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom turističke zajednice.
 
 
Članovi:
 • gđa. Sanja Udović, predsjednica
 • gdin. Marino Eibek, Filtom d.o.o.
 • gđa. Jasminka Čulina, Drinkomatic d.o.o.
 • gdin. Nikola Malbaša, NS Agrotrade d.o.o
 • gdin. Ljubo Grubišić, Melanie d.o.o
 • gdin. Mario Jurišić, Autocentar Marinići d.o.o.
 • gdin. Dragomir Valić, Maretina konoba d.o.o
 • gdin. Guido Mušković, Ugostiteljski obrt Ronjgi
 • gdin. Nikica Magzan, Hrvatske pošte d.d.
 • gđa. Iris Adžić Peraić, Grupna privatna praksa ljekarna Iris Adžić Peraić 
 • gđa. Anamarija Šverko, Arsagent d.o.o.
 
 
TURISTIČKO VIJEĆE
 
Turističko vijeće TZ Viškovo je izvršno tijelo skupštine turističke zajednice i odgovorno je Skupštini Zajednice. Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice. Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova vijeća i odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
 
Turističko vijeće turističke zajednice općine ili grada ima predsjednika i osam članova koje bira skupština turističke zajednice općine ili grada iz redova članova Zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.).
 
Zadaće Turističkog vijeća turističke zajednice:
 
1.provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice, 
2.predlaže skupštini godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice i podružnica, te godišnje financijsko izvješće,
3.podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
4.upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,
5.donosi opće akte za stručnu službu turističke zajednice,
6.imenuje direktora turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističkog ureda i voditelje podružnica,
7.utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice,
8.daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
9.donosi poslovnik o svom radu,
10.obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.
 
 
Članovi:
 • gđa. Sanja Udović, predsjednica
 • gdin. Guido Mušković, Ugostiteljski obrt Ronjgi
 • gđa. Marijana Boroja Uremović, Omnes 365 d.o.o.
 • gdin. Mladen Bezjak, Restaurant Mladenka
 • gdin. Radovan Brnelić, dobrovoljni član
 • gđa. Doris Brusić, Inter tinny grafic - Obrt za intelektualne usluge
 • gđa. Anđelina Macan Todorović, V.A.D.I.S. d.o.o.
 • gđa. Ivana Karanikić, Prolingua travel j.d.o.o.
 • gdin. Rajko Matejčić, privatni iznajmljivač
 
 
NADZORNI ODBOR
 
Nadzorni odbor turističke zajednice ima najmanje tri člana, a čine ga članovi koje bira Skupština Zajednice i član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice Primorsko-goranske županije. Član nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela iste turističke zajednice. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
 
Nadzorni odbor nadzire:
 
1.vođenje poslova turističke zajednice,
2.materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice i podružnica,
3.izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana turističke zajednice.
 
Članovi Nadzornog odbora:
 • gdin. Dean Mladenić, predsjednik
 • gdin. Damir Grohovac, zamjenik predsjednika
 • gdin. Emil Priskić, predstavnik Turističke zajednice Primorsko-goranske županije

 

Aktualna događanja
Česti tagovi
Copyright © 2015 Turistička zajednica Općine Viškovo