O nama

Turistička zajednica općine Viškovo osnovana je 02. prosinca 2008. godine, a svoju je djelatnost počela od 4. siječnja 2010. godine.

Turistička zajednica općine Viškovo sukladno zakonski utvrđenih zadaća provodi promidžbu turizma Općine Viškovo te sustavno potiče i koordinira aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta i sadržaja boravka turista u Općini Viškovo.

 

Ciljevi Turističke zajednice Općine Viškovo: 

 1. poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda, 
 2. promocija turističkog proizvoda, 
 3. razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.


Zadaće Turističke zajednice Općine Viškovo su sljedeće:

 1. promoviranje turističke destinacije samostalno i putem udruženog oglašavanja,
 2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Općine, 
 3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Općine, 
 4.  sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
 5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
 6.  izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou Općine,
 7.  poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
 8.  redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
 9. izdavanje turističkih promotivnih materijala,
 10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
 11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
 12.  koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
 13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
 14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje Općinu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
 15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje Općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
 16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području Općine,
 17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
 18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
 19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda Općine sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice,
 20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
 21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.
Aktualna događanja
Česti tagovi
Copyright © 2015 Turistička zajednica Općine Viškovo